يكشنبه, 06 مهر 1399
 
 
صفحه اصلی نرم افزارها ابزار دقیق و اتوماسیون
نمایش تعداد 
1   Link   نرم افزار برای تبدیل دبی نرمال و واقعی(normal vs actual flow)
2   Link   نرم افزار محاسبه عدد رینولدز
3   Link   محاسبات سیستم های هیدرولیک